POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszego dokumentu (dalej Polityka) jest określenie zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych pochodzących od osób będących użytkownikami serwisu internetowego należącego do Administratora (dalej Użytkownik). Polityka zawiera również informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest „Hochland Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu, przy ul. Okrężnej 2, 64‐530 Kaźmierz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000106528, NIP 5660013371, REGON 130158192, kapitał zakładowy w wysokości 19.885.800,00 zł (dalej Administrator lub my).

Z Administratorem możesz się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail: daneosobowe@hochland.com.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail: daneosobowe@hochland.com.

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO).

Cele i podstawy prawne przetwarzania

 1. Jesteś stroną zawartej z nami umowy?
  • Jeśli jesteś stroną zawartej z nami umowy lub zamierzasz ją zawrzeć, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie. Dla potrzeb oceny ryzyka finansowego związanego z umowami zawieranymi z klientami, możemy przeprowadzać weryfikację klientów w wywiadowniach gospodarczych, w związku z czym dane mogą być pozyskiwane również z wywiadowni.
  • Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
   1. nawiązania współpracy,
   2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy,
   3. realizacji obowiązków prawnych spoczywających na nas, w tym przede wszystkim prowadzenia rachunkowości,
   4. analitycznych i statystycznych Administratora,
   5. przesyłania informacji o ofercie Administratora, o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora, dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z ich wysyłaniem,
   6. prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),
   7. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
  • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
   1. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   2. wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegającego na prowadzeniu rachunkowości,
   3. prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:
    • informowaniu o ofercie Administratora oraz o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora,
    • koordynacji i usprawnieniu organizacji pracy poprzez obsługę biura Administratora,
    • ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania współpracy i obsługi umowy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 2. Reprezentujesz naszego klienta, kontrahenta lub inny podmiot?
  • Dane przetwarzane na Twój temat to dane kontaktowe i dane związane z Twoją funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu występujesz. Administrator pozyskał te dane bezpośrednio od Ciebie lub otrzymał je od tego podmiotu.
  • Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
   1. nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz, jak również obsługi i realizacji Twoich czynności,
   2. prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz,
   3. analitycznych i statystycznych Administratora,
   4. w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu przesyłania informacji o ofercie Administratora, o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora oraz dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z ich wysyłaniem,
   5. prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),
   6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
   • wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegającego na prowadzeniu rachunkowości,
   • prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:
    • zapewnieniu informacji i kontaktów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz, oraz obsługi i realizacji Twoich czynności,
    • informowaniu o ofercie Administratora,
    • informowaniu o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora,
    • koordynacji i usprawnieniu organizacji pracy poprzez obsługę biura Administratora,
    • ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz.
 3. Zgłaszasz reklamację?
  • Jeśli składasz bezpośrednio do nas reklamację związaną z produktem lub złożyłeś ją w miejscu zakupu produktu, a sprzedawca przekazał ją do nas, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane podane przez Ciebie w związku z reklamacją – z reguły są to dane kontaktowe oraz dane dotyczące reklamowanego produktu. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotu, który przekazał nam Twoją reklamację.
  • Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – jako prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze zgłoszeń klientów i dbaniu o jakość oferowanych produktów.
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi w sprawie reklamacji.
 4. Chcesz wziąć udział w rekrutacji?
  1. Jeśli odpowiadasz na naszą ofertę pracy:
   • Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w naszych strukturach i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.
   • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Nie żądamy dostarczenia takich danych, jednak ich przekazanie traktujemy jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.
   • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może jednak uniemożliwić wzięcie udziału w rekrutacji.
  2. Jeśli dostarczasz nam swoją aplikację, lecz aktualnie nie prowadzimy rekrutacji:
   • Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na wolnym stanowisku, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy.
   • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przesłanie do nas dokumentów aplikacyjnych traktujemy jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w nich zawartych.
   • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może jednak uniemożliwić wzięcie udziału w rekrutacji.
 5. Widzisz nasze reklamy?
  • Przetwarzamy Twoje dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.
  • Celem przetwarzania danych jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu działań marketingowych poprzez wyświetlanie Ci ofert naszych produktów (reklama kontekstowa); prowadzimy także analizy i statystyki dotyczące dostarczania i skuteczności prezentowanych Ci treści dla potrzeb ulepszania funkcjonalności naszych serwisów i prowadzonej komunikacji.
  • Wraz z naszymi zaufanymi partnerami możemy przetwarzać Twoje dane także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz tych zaufanych partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu działań marketingowych poprzez wyświetlanie Ci ofert naszych produktów w sposób dopasowany do Twoich zainteresowań, które ustalamy w oparciu o analizę Twojego zachowania (reklama behawioralna); działania te obejmują również profilowanie naszych Użytkowników.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi prezentację treści, w tym dostosowanie ich do Twoich zainteresowań.
 6. Korzystasz z praw przysługujących Ci na mocy RODO?
  • Przetwarzamy dane dostarczone przez Ciebie w celu rozpatrzenia Twojego żądania, jak również dane przez nas posiadane, niezbędne do jego rozpatrzenia.
  • Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
   1. rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego danych osobowych, zgodnie z obowiązkiem prawnym spoczywającym na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającym z przepisów RODO, w tym przeprowadzenia weryfikacji Twojej tożsamości,
   2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami, a także obsłudze ewentualnych postępowań administracyjnych związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą.
  • Podanie danych jest konieczne do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jego rozpatrzenia.
 7. Chcesz z nami po prostu porozmawiać?
  • Jeśli powyższe punkty nie dotyczą Ciebie i chcesz się z nami jedynie skontaktować, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane wynikające z Twojej wiadomości, wysłanej przykładowo przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.
  • Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi Twojej wiadomości i ewentualnie udzielenia odpowiedzi na wynikające z niej pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do prowadzenia działalności przez Administratora.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest nam niezbędne, by udzielić odpowiedzi na Twoją wiadomość. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi przesłanej przez Ciebie wiadomości i tym samym jej usunięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych, w zależności od celu ich przetwarzania, jest upoważniony personel Administratora, podwykonawcy Administratora, spółki powiązane, poczta, kurierzy, ubezpieczyciele, banki, firmy przewozowe oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, firmy marketingowe, audytorzy zewnętrzni, tłumacze, wywiadownie gospodarcze i inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do Twoich danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.

Dostęp do Twoich danych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.

Okres przechowywania danych osobowych

W zależności od opisanych wyżej celu i podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:

 1. w przypadku, gdy jesteś stroną umowy zawartej z Administratorem, reprezentujesz klienta lub kontrahenta lub występujesz w imieniu innego podmiotu – przez okres trwania umowy, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umowami, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,
 2. w przypadku, gdy składasz reklamację dotyczącą naszych produktów – do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z przepisów prawa, związanych ze złożoną reklamacją, lecz nie krócej niż przez okres 5 lat zgodnie z przyjętymi standardami jakościowymi,
 3. w przypadku, gdy odpowiadasz na naszą ofertę pracy – do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania Twojej zgody, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze,
 4. w przypadku, gdy przesyłasz nam swoją aplikację, lecz aktualnie nie prowadzimy rekrutacji – przez okres 9 miesięcy, o ile wcześniej nie wycofasz swojej zgody,
 5. w przypadku, gdy otrzymujesz od nas zamówione informacje handlowe – do czasu wycofania Twojej zgody na ich otrzymywanie, skutecznego złożenia sprzeciwu wobec działań marketingowych lub ustania naszego interesu w prowadzeniu takich działań,
 6. w przypadku, gdy korzystasz z praw przysługujących Ci na mocy RODO – do upływu okresu przedawnienia roszczeń osób, których dane dotyczą, wynikających z realizacji ich praw na podstawie art. 12-22 RODO (tj. okres przedawnienia roszczeń o naruszenie dóbr osobistych), a także przez okres niezbędny do obsługi ewentualnych postępowań administracyjnych związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą,
 7. w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami w innym celu – dane osobowe będą przetwarzane przez czas obsługi przesłanej do nas wiadomości,
 8. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okr

Przysługujące Ci prawa

Przysługuje Ci prawo do:

Przysługuje Ci również prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie od nas informacji (np. treści marketingowych) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania lub wysyłki informacji dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W sprawie realizacji przysługujących Ci praw prosimy o kontakt na wskazany we wstępie adres e-mail.

Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Bezpieczeństwo

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

Administrator danych podejmuje w celu zabezpieczenia danych osobowych środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

Podmioty powiązane z Administratorem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do przetwarzania danych zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

PLIKI COOKIES

 1. Kluczowe informacje

  Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. telefon, tablet, komputer, konsola) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej serwisu. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

  Pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają nam dostępu do Twojego komputera (lub innego urządzenia, przy pomocy którego korzystasz z serwisu) lub informacji o Tobie za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej oraz danych osobowych, którymi zdecydujesz się z nami podzielić (włączając w to dane osobowe, które udostępniasz nam automatycznie ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki).

  Niektóre z plików cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu i w związku z tym nie możesz z nich zrezygnować. Takie pliki cookies są przez nas używane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest informowanie o naszej działalności przy pomocy serwisu internetowego.

  Pozostałe pliki cookies stosowane są w celu poprawy komfortu korzystania z serwisu, prowadzenia statystyk, integracji serwisu z treściami dostarczanymi przez zewnętrznych dostawców i w celu śledzenia Twojej aktywności dla potrzeb marketingowych. Innych niż niezbędnych plików cookies używamy tylko, jeśli wyrazisz na to zgodę. Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookies, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 2. Wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. Niezbędne pliki cookie – techniczne i sesyjne, zapewniające bezpieczeństwo korzystania z serwisu itp. – ta grupa plików cookie jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania naszego serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa w korzystaniu z niego. Zgodnie z przepisami użycie tych plików cookie nie wymaga wyrażenia zgody odwiedzającego serwis. Tego rodzaju pliki cookie żyją przez okres umożliwiający zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu i zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z niego, w większości przez okres sesji.
  2. Pliki cookie, które poprawiają komfort korzystania z serwisu www – ta grupa plików cookie umożliwia nam optymalizację działania serwisu www. Dzięki niej możemy zapamiętać Twoje indywidualne wybory oraz dostarczać treści lepiej dopasowane do Twoich preferencji. Tego rodzaju pliki cookie żyją do czasu wycofania wyrażonej zgody na ich instalację.
  3. Statystyczne pliki cookies – ta grupa plików cookie pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Tego rodzaju pliki cookie żyją do czasu wycofania wyrażonej zgody na ich instalację.
  4. Marketingowe pliki cookie – ta grupa plików cookies pozwala na śledzenie Twojej aktywności dla potrzeb marketingowych, tj. dla potrzeb wyboru i dostarczenia odpowiednich dla Ciebie reklam oraz oceny dostarczania i skuteczności tych reklam. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniane są naszym partnerom reklamowym, którzy następnie mogą je łączyć z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub zebranymi podczas korzystania z ich usług. Tego rodzaju pliki cookie żyją do czasu wycofania wyrażonej zgody na ich instalację; po ich wyłączeniu proponowane przez nas treści i oferty nie będą dostosowywane do Twoich indywidualnych preferencji.
 3. Pozostałe informacje

  Na naszej stronie internetowej zazwyczaj wyświetli się komunikat, zanim na Twoim komputerze zostaną zapisane pliki cookies. Czasem stosujemy również wyskakujące okienka bądź banery tak, abyś mógł zarządzać plikami cookies. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies za pomocą przeglądarki (co pozwoli Ci na wyłączenie akceptacji wszystkich lub niektórych plików cookies). Twoja przeglądarka może żądać potwierdzenia zmiany ustawień. Pamiętaj jednak, że włączenie blokady wszystkich plików cookies może skutkować brakiem dostępu do niektórych części naszej strony internetowej.

  Należy pamiętać, że podmioty zewnętrzne również mogą wykorzystywać pliki cookies w celu przeanalizowania, w jaki sposób korzystasz z ich stron internetowych, my zaś nie mamy na to żadnego wpływu.

  Więcej informacji o plikach cookies możesz znaleźć tutaj: www.allaboutcookies.org.

  W poniższych linkach znajdziesz informacje z najpopularniejszych przeglądarek internetowych, jak samodzielnie zarządzać plikami cookies podczas przeglądania strony internetowej:

  Pamiętaj również, że podmioty zewnętrzne mogą wykorzystywać pliki cookies w celu przeanalizowania, w jaki sposób korzystasz z ich stron internetowych, my zaś nie mamy na to żadnego wpływu.

  Możesz w każdej chwili zweryfikować status aktualnych ustawień prywatności dla przeglądarki internetowej, z której korzystasz, np. przy pomocy poniższych linków: http://www.aboutads.info/choices oraz http://www.youronlinechoices.eu/.

 4. Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez nas i naszych zaufanych partnerów

  Pamiętaj, że osoby trzecie (w tym Facebook, Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, dalej Facebook, oraz Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, dalej Google) mogą wykorzystywać pliki cookies i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z naszego serwisu i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. Zarządzając ustawieniami plików cookies, możesz zdecydować, czy wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji do targetowania reklam.

  • Google Analytics

   Serwis korzysta z Google Analytics, które jest internetowym narzędziem do analizy statystyk serwisów WWW i analityki internetowej dającym wgląd w ruch danych Serwisu, dostarczanym przez Google. Wykorzystujemy to narzędzie w celu tworzenia statystyk dla potrzeb dostosowania zawartości naszych stron internetowych do preferencji Użytkowników i ich ciągłej optymalizacji.

   Możesz zapobiec instalacji plików cookie, stosując odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej. Możesz też zapobiec gromadzeniu przez Google danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz dotyczących korzystania z Serwisu, instalując w wyszukiwarce dodatek blokujący osadzanie skryptów Google Analytics dostępny tutaj. Więcej informacji na temat Google Analytics znajdziesz tutaj.
   Z uwagi na wykorzystywanie narzędzia Google Analytics, dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem ze strony mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych osobowych odbywa się w takim przypadku w oparciu o standardowe klauzule umowne zawarte przez Administratora z dostawcą narzędzia. Zachęcamy Cię do zapoznania się z treścią umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych, w tym treścią standardowych klauzul umownych będących jej elementem.
   Informacje o tym, jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji swoich partnerów, dostępne są tutaj.

  • Narzędzia biznesowe Facebooka

   W związku z korzystaniem z narzędzi biznesowych Facebooka, wraz z Facebook pełnimy funkcję współadministratorów w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO, w oparciu o uzgodnienia pomiędzy współadministratorami zawarte w celu określenia stosownego zakresu obowiązków w zakresie zapewnienia zgodności z obowiązkami wynikającymi z RODO. Zgodnie z tymi uzgodnieniami, odpowiadamy za przekazanie Ci poniższych informacji:

   • Korzystanie z narzędzi biznesowych stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora i naszych zaufanych partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu działań marketingowych oraz dokonywaniu pomiaru skuteczności reklam.
   • Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz w Zasadach dotyczących danych Facebook (w tym informację, że Facebook jest współadministratorem, informacje wymagane przez art. 13 ust 1 lit. (a) i (b) RODO, informacje o sposobie przetwarzania danych przez Facebook, podstawie prawnej oraz sposobach egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, wobec Facebook) pod linkiem https://www.facebook.com/about/privacy.
   • Facebook odpowiada za zapewnienie egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Facebook po wspólnym przetwarzaniu.

   Facebook pełni także rolę naszego podmiotu przetwarzającego, przy czym może on przekazywać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych osobowych odbywa się w takim przypadku w oparciu o standardowe klauzule umowne.

   Możesz zarządzać ustawieniami prywatności z poziomu swojego konta w serwisie Facebook.

  • Piksel Facebooka

   Jest to narzędzie analityczne dostępne w ramach serwisu Facebook i dostarczane przez Facebook, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników, jak również umożliwiające kierowanie do Ciebie spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook. Narzędzie to gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszego serwisu, które następnie przekazywane są na serwery Facebook. Pamiętaj, że Facebook może je łączyć z innymi informacjami, które pozyskał w związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu Facebook, a następnie wykorzystywać dla swoich własnych celów (w tym marketingowych).

  • Wtyczki społecznościowe

   W Serwisie znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych, jak np. Facebook, Instagram. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych, a Twoja przeglądarka łączy Cię z tym serwisem.

   Jeśli podczas wizyty w Serwisie klikniesz na wybrany link, dochodzi do przekazania Twoich danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Serwisu klikniesz na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem konta na tym portalu może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu naszego Serwisu oraz zapisania tego faktu na Twoim koncie w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania, należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.

   Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności użytkowników znajdziesz w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

Zmiany Polityki

Dokonujemy systematycznego przeglądu Polityki, w związku z czym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w niej zmian. Jeżeli dostrzeżesz, że treść Polityki wymaga aktualizacji, prosimy o taką informację.

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 21.05.2021

Dzień dobry! Jesteśmy pysznymi ciasteczkami (pliki cookies). Klikając „Zgadzam się”, zgadzasz się na to, że Hochland SE może ustawić inne pliki cookie (do analizy, pliki cookie do celów reklamowych) oprócz technicznie niezbędnych procedur przetwarzania danych, które obejmują również pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz z niej w każdej chwili zrezygnować ze skutkiem na przyszłość.

Więcej informacji i szczegółów znajdziesz w naszej polityce prywatności. Bez tej zgody niektóre funkcjonalności serwisu mogą być niedostępne.