Oświadczenie o ochronie danych osobowych zgodnie z RODO dla www.hochland-group.com

Hochland SE poważnie traktuje ochronę Twoich prywatnych danych i chcemy, abyś czuł/a się bezpiecznie i komfortowo, odwiedzając nasze strony internetowe. Ochrona Twojej prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas niezwykle istotną kwestią i uwzględniamy ją w naszych procesach biznesowych. Przetwarzamy dane osobowe zebrane podczas odwiedzania naszych stron internetowych zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w krajach, w których dane strony są zarządzane. Ponadto nasza polityka ochrony danych osobowych opiera się na kodeksie postępowania obowiązującym w Hochland. Strony internetowe Hochland mogą zawierać linki do stron internetowych innych dostawców, których niniejsza polityka prywatności nie obejmuje. Hochland nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności oraz zawartość tych stron. Hochland szanuje Twoją prywatność.

1. Nazwa i dane kontaktowe administratora danych

Administratorem danych, określonym w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych, innych krajowych ustawach państw członkowskich o ochronie danych oraz innych przepisach o ochronie danych, jest:

Hochland SE
Kemptener Str. 17
88178 Heimenkirch
Tel. +49 8381 502-0
Strona internetowa: www.hochland-group.com

Więcej informacji można znaleźć w danych firmy.

2. Ogólne informacje nt. przetwarzania danych

2.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Z zasady przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Dane osobowe naszych użytkowników są przetwarzane wyłącznie za ich zgodą. Wyjątkiem są przypadki, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z przyczyn faktycznych i w których przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

2.2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, Art. 6 par. 1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE (RODO) służy jako podstawa prawna.

Art. 6. par. 1 lit. b RODO służy jako podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Dotyczy to również operacji przetwarzania danych niezbędnych do realizacji czynności przedumownych.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, Art. 6 par. 1 lit. c RODO służy jako podstawa prawna.

Jeżeli żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, Art. 6 par. 1 lit. d RODO służy jako podstawa prawna.

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej i jeżeli interesy, prawa podstawowe i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad tym pierwszym interesem, Art. 6 par. 1 lit. f RODO służy jako podstawa prawna do przetwarzania danych.

2.3 Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie mieć zastosowanie. Dane mogą być również przechowywane, jeżeli jest to przewidziane przez prawodawstwo europejskie lub krajowe w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach UE, którym podlega administrator danych. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania przewidzianego przez powyższe normy, chyba że istnieje potrzeba dalszego ich przechowywania w celu zawarcia lub wykonania umowy.

3. Prowadzenie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

3.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową, nasz system automatycznie pobiera dane i informacje z systemu komputera wchodzącego na stronę.

Zbierane są następujące dane:

Pliki dziennika zawierają adresy IP lub inne dane, które umożliwiają przypisanie ich do użytkownika. Może się tak zdarzyć na przykład wtedy, gdy link do strony internetowej, z której użytkownik wchodzi na stronę lub link do strony internetowej, na którą użytkownik wchodzi, zawiera dane osobowe. Dane te są również zapisywane w plikach logów naszego systemu i nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

3.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla czasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi Art. 6 par. 1 lit. f RODO.

3.3 Cel przetwarzania danych

Tymczasowe zapisanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji.

Zapisywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej i odpierania ataków. Dane te służą nam również do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Dane nie są analizowane w celach marketingowych w tym kontekście.

Nieodłącznym elementem tych celów jest również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. f RODO.

3.4 Czas przechowywania

Dane te zostaną usunięte w chwili, gdy przestaną być potrzebne do celów, w jakich są gromadzone. W przypadku danych wykorzystywanych do udostępnienia strony internetowej, z reguły ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.

W przypadku zapisywania danych w plikach dziennika, następuje to najpóźniej po 14 dniach. Przechowywanie danych po upływie tego okresu jest możliwe. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub zmieniane/alienowane, tak że nie można już przypisać klienta uzyskującego dostęp.

3.5 Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Zbieranie danych w celu zapewnienia świadczenia usług na stronie internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest obowiązkowe dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.

4. Stosowanie plików cookies

4.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona korzysta z plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez nią w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik wchodzi na stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Taki plik cookie zawiera unikalny ciąg znaków, który pozwala na jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy następnych odwiedzinach strony internetowej.

Używamy plików cookies, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka, z której korzysta użytkownik, mogła zostać zidentyfikowana nawet po zmianie strony.

W tym momencie w plikach cookies zapisywane i przesyłane są następujące dane:

Zebrane w ten sposób dane użytkowników są pseudonimizowane przy użyciu technicznych środków bezpieczeństwa. Dlatego nie jest już możliwe przypisanie danych do użytkownika uzyskującego dostęp. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.

4.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu technicznie niezbędnych plików cookies stanowi Art. 6 par. 1 lit. f RODO.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu technicznie niezbędnych plików cookies stanowi Art. 6 par. 1 lit. a RODO, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.

4.3 Cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookies jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre z funkcji naszej strony internetowej mogą nie działać bez użycia plików cookies. Dla tych funkcji jest konieczne, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Dane użytkownika gromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookies nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkownika.

Inne pliki cookies są wykorzystywane w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Dzięki analitycznym plikom cookies dowiadujemy się, w jaki sposób strona jest wykorzystywana i możemy dzięki temu stale optymalizować naszą ofertę.

Cele te obejmują również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. f RODO.

4.4 Czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane na naszą stronę przez użytkownika. Dlatego też, jako użytkownik, masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem cookies. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Zapisane już pliki cookies mogą być w każdej chwili usunięte. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookies na naszej stronie internetowej, możliwe jest, że nie wszystkie funkcje strony internetowej będą mogły być w pełni wykorzystane.

5. Formularz kontaktowy i kontakt e-mailowy

5.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można się z nami kontaktować drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone do formularza zostaną nam przekazane i zapisane. Dotyczy to następujących danych:

Alternatywnie można się z nami skontaktować za pomocą podanego adresu e-mail. W tym przypadku zapisywane są dane osobowe użytkownika przesłane wraz z e-mailem.

Dane te nie są przekazywane osobom trzecim w tym kontekście. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do przetworzenia korespondencji.

5.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania Danych Osobowych stanowi Art. 6 par. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 par. 1 lit. b RODO.

5.3 Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z formularza lub danych otrzymanych przez e-mail służy nam tylko do przetwarzania w celu nawiązania kontaktu. Jest to również niezbędny prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą do zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

5.4 Czas przechowywania

Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu ich gromadzenia i nie będą obowiązywały dalsze ustawowe okresy przechowywania.

5.5 Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec przechowywania jego danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku korespondencja nie może być kontynuowana. Jeśli istnieją ustawowe okresy przechowywania danych, okres ten pozostaje bez zmian.

6. Analiza sieci przy użyciu e-trackerów

6.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie internetowej używamy e-trackera do analizy zachowań naszych użytkowników w zakresie surfowania po sieci. Oprogramowanie domyślnie nie ustawia plików cookies (informacje o plikach cookies znajdują się powyżej). W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na instalację plików cookies do analizy, pliki te będą wykorzystywane do analizy statystycznej korzystania z niniejszej strony internetowej przez jej użytkowników oraz do wyświetlania treści lub reklam związanych z tym wykorzystaniem. Pliki cookies ustawiane przez e-tracker nie zawierają żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika. Jeśli wywoływane są poszczególne strony naszej witryny, zapisywane są następujące dane:

W celu ochrony danych osobowych adres IP jest anonimizowany przez e-tracker tak szybko, jak to możliwe, a identyfikatory logowania lub urządzenia są przekształcane przez e-tracker w unikalny klucz, który nie jest przypisany do konkretnej osoby. E-tracker nie będzie wykorzystywał tych danych w żadnym innym celu, łączył ich z pozostałymi danymi ani przekazywał osobom trzecim. W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec wyżej wymienionego przetwarzania danych, o ile są to dane osobowe. Twój sprzeciw nie będzie miał dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji.

6.2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika stanowi Art. 6 par. 1 lit. f RODO.

6.3 Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników umożliwia nam analizę zachowań w zakresie surfowania naszych użytkowników w sieci. Dzięki analizie uzyskanych danych jesteśmy w stanie zebrać informacje o tym, jak wykorzystywane są poszczególne elementy naszej strony internetowej. Pomaga nam to w ciągłym ulepszaniu naszej strony internetowej i jej przyjazności dla użytkownika. Cele te obejmują również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. f RODO. Poprzez anonimizację adresu IP uwzględnia się w wystarczającym stopniu interes użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych.

6.4 Czas przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do naszych celów ewidencyjnych.

6.5 Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookies są zapisywane na komputerze użytkownika i przekazywane na naszą stronę przez użytkownika. Jako użytkownik masz pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookies. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Zapisane pliki cookies można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookies na naszej stronie internetowej, możliwe jest, że nie wszystkie funkcje strony internetowej będą mogły być w pełni wykorzystane.

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość zrezygnowania z procedury analizy. W tym celu należy skorzystać z odpowiedniego linku.

alt="" loading="lazy">

W ten sposób w Twoim systemie ustawiany jest kolejny plik cookie, który sygnalizuje naszemu systemowi, aby nie przechowywał danych użytkownika. Jeśli w międzyczasie użytkownik usunie odpowiedni plik cookie ze swojego systemu, musi ponownie ustawić brak zgody na plik cookie.

7. Dojazd przez Google Maps

7.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Google Maps.

Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP i dane o lokalizacji użytkowników. Usługodawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Główną firmą świadczącą usługi jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Rozporządzenie Google w sprawie ochrony danych osobowych jest dostępne pod adresem: https://policies.google.com/privacy .

Google podlega pod tzw. Tarczę Prywatności, ponieważ gwarantuje poziom ochrony danych podczas przetwarzania danych w USA. Informacje na temat Tarczy Prywatności są dostępne tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAItatus=Active

7.2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika stanowi Art. 6 par. 1 lit. f RODO.

7.3 Cel przetwarzania danych

Usługa służy do wyświetlania lokalizacji oddziału i podawania wskazówek dojazdu.

7.4 Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Po usunięciu plików cookies, nie zostanie zadane pytanie o usługę przy następnych odwiedzinach strony.

Ponadto można pobrać wtyczkę rezygnacji (tzw. opt-out) pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

8. Prawa osoby, której dotyczą dane

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO to przysługują Ci następujące prawa w stosunku do administratora danych:

8.1 Prawo dostępu do informacji

Masz prawo do uzyskania od administratora danych informacji, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane.

W przypadku takiego przetwarzania możesz zażądać od administratora danych następujących informacji:

Masz prawo do informacji, czy dane osobowe, które Cię dotyczą, są przekazywane do kraju trzeciego czy organizacji międzynarodowej. W tym kontekście możesz zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z Art. 46 RODO w związku z przekazaniem danych.

8.2 Prawo do sprostowania

Masz prawo zwrócić się do administratora danych o poprawienie i/lub uzupełnienie danych, jeżeli przetwarzane dane osobowe dotyczące Ciebie są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator danych bez zbędnej zwłoki wprowadzi sprostowanie.

8.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, które Cię dotyczą, w przypadku gdy ma zastosowanie jeden z poniższych warunków:

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, które Cię dotyczą, zostało ograniczone, dane te – oprócz ich przechowywania – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu obrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Jeżeli przetwarzanie danych zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, administrator danych poinformuje Cię o tym przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania danych.

8.4 Prawo do usunięcia danych

8.4.1 Obowiązek usunięcia

Możesz wyegzekwować od administratora usunięcie danych osobowych, które Cię dotyczą, bez zbędnej zwłoki, a administrator ma obowiązek usunąć te dane bez zbędnej zwłoki, jeśli zaistnieje jedna z poniższych przesłanek:

8.4.2 Przekazywanie informacji osobom trzecim

W przypadku, gdy administrator podał do publicznej wiadomości dane osobowe dotyczące Ciebie i jest zobowiązany na podstawie art. 17 par. 1 RODO do usunięcia danych osobowych, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, podejmuje uzasadnione kroki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania administratorów przetwarzających dane osobowe, że jako osoba, której dane dotyczą, złożyłeś wniosek o usunięcie przez nich wszelkich linków do tych danych osobowych, ich kopiowania lub powielania.

8.4.3 Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie istnieje, o ile przetwarzanie danych jest konieczne

8.5 Prawo do informacji

Jeżeli wobec administratora danych wystąpiłeś z roszczeniem o sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, administrator danych jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Ciebie dane osobowe, o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.

Masz prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach od administratora danych.

8.6 Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymywania danych osobowych, które Cię dotyczą, przekazanych administratorowi w formacie zorganizowanym, powszechnie stosowanym i przeznaczonym do odczytu komputerowego. Ponadto masz prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez ingerencji administratora danych, któremu dane osobowe zostały udostępnione, pod warunkiem, że:

Korzystając z tego prawa, masz również prawo do tego, by dane osobowe, które Cię dotyczą, były przekazywane bezpośrednio od jednego administratora danych do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne. Wolności i prawa innych osób nie mogą być przez to naruszane.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do egzekwowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.

8.7 Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili masz prawo sprzeciwić się, ze względu na swoją szczególną sytuację, przetwarzaniu danych osobowych, które Cię dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowaniu w oparciu o te przepisy.

Administrator danych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, które Cię dotyczą, chyba że jest w stanie wykazać istotne, prawnie chronione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności, lub jeżeli przetwarzanie jest wykorzystywane w celu ustalenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych.

W przypadku, gdy dane osobowe, które Cię dotyczą, są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Cię dotyczą do celów marketingu bezpośredniego, co obejmuje profilowanie w zakresie, w jakim odnosi się ono do marketingu bezpośredniego.

Jeżeli sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, dane te nie będą już przetwarzane do tych celów.

Jeżeli sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, dane te nie będą już przetwarzane do tych celów.

8.8 Prawo do wycofania oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych

Masz prawo do odwołania w każdej chwili swojej zgody na ochronę danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania opartego na wcześniejszej zgodzie przed jej wycofaniem.

8.9 Zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji, w tym profilowanie

Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne dotyczące Ciebie lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływa. Powyższe nie znajduje zastosowania, jeżeli decyzja:

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w Art. 9 par. 1 RODO, chyba że punkt a lub g Art. 9 par. 2 RODO ma zastosowanie i wdrożono odpowiednie środki zabezpieczające Twoje prawa i wolności oraz uzasadnione interesy.

W przypadkach, o których mowa wcześniej i dalej, administrator wdraża odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów, co najmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora danych, celem wyrażenia swojego punktu widzenia oraz do zakwestionowania decyzji.

8.10 Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka ochrony prawnej, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, gdzie mieszkasz, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie stanowi naruszenie przepisów RODO.

Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje skarżącego o postępach lub wyniku skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowych środków odwoławczych zgodnie z Art. 78 RODO.

9. Dostarczanie filmów przez YouTube

W przypadku udostępniania filmów na YouTube obowiązują dodatkowo niniejsze warunki ochrony danych.

9.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Udostępniamy filmy o naszej firmie w serwisie YouTube. Nie są one przez nas zintegrowane, ale są dostępne bezpośrednio przez YouTube na stronach YouTube.

Firmą prowadzącą działalność jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Twój dostęp do filmów naszej firmy na YouTube nie powoduje przetwarzania Twoich danych przez nas, a jedynie przez YouTube. Opublikowane przez YouTube przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie wykorzystywania danych są dostępne pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

9.2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez naszą firmę.

9.3 Cel przetwarzania danych, możliwość sprzeciwu i usunięcia danych

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez naszą firmę.

Contact

If you have any questions, please contact our data protection officer:

Hochland SE
Data Protection Officer
datenschutz@hochland.com
Kemptener Str. 17
88178 Heimenkirch
Germany

Dzień dobry! Jesteśmy pysznymi ciasteczkami (pliki cookies). Klikając „Zgadzam się”, zgadzasz się na to, że Hochland SE może ustawić inne pliki cookie (do analizy, pliki cookie do celów reklamowych) oprócz technicznie niezbędnych procedur przetwarzania danych, które obejmują również pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz z niej w każdej chwili zrezygnować ze skutkiem na przyszłość.

Więcej informacji i szczegółów znajdziesz w naszej polityce prywatności. Bez tej zgody niektóre funkcjonalności serwisu mogą być niedostępne.